KVALITETSARBETE


Vi är stolta att återkommande få erkännande på att vår kvalitet håller absolut högsta klass.

Fyrljusets kvalitetsarbete bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd "Ledningssystem för kvalitet i verksamhet". Kvaliteten bedöms och följs upp både på;

  • LEDNINGS-,
  • VERKSAMHETS- och
  • INDIVIDNIVÅ

För uppföljning av kvalitet på verksamhetsnivå använder Fyrljuset sig av extern hjälp via "Skandinavisk sjukvårdinformations KVALITETSINDEX" - SsiL.
SsiL:s ansvariga personal tillsammans med Fyrljusets ledning genomför respektive följer upp samtliga ärenden som vi haft placerade. Fyrljuset erhåller höga omdömen som ligger över genomsnittet för liknande verksamheter i Sverige. Vid senaste mätningen erhöll vi 8,5 i genomsnitt på alla frågor (på en skala 1-10). Genomsnittet för samtliga övriga verksamheter låg på 8,1.