ALLMÄNT OM FYRLJUSET


Stiftelsen Fyrljuset bedriver vård- och omsorg utifrån individens förutsättningar och möjligheter i en lärande organisation med ett internationellt erfarenhetsutbyte.
Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt, med att bygga vidare på det som fungerar, "det friska", utifrån de mål som den placerade och uppdragsgivaren ställer upp. MI, Motivational Interviewing är ett viktigt redskap i vårt arbete.

Kärnan i arbetet med att driva det vi kallar "förändringsprocessen" framåt ligger i den dynamik som teamet kring den placerade skapar. Vi konsulenter utbildar, handleder och stödjer familjehemmet, samtidigt som vi återkommande stämmer av med uppdragsgivaren och återrapporterar till densamma var 14:e dag, i samband med vår uppföljning. Allt detta sker i tydlig dialog med den placerade som vi gör till huvudperson och expert på sitt egna förändringsarbete.

Vi anpassar familjehemsvården efter krav från Socialstyrelsen och Kriminalvården, samt efter det eller de regelverk som föranlett placeringen. Familjehemsvården för den enskilde utgår ifrån den vårdplan och genomförandeplan som tagits fram. Detta innebär att det som ska ske i familjehemmet, med stöd av familjehems-konsulenten, är tydligt för samtliga inblandade.

Fyrljuset är specialiserade på konsulentstödd familjehemsvård för vuxna över 18 år. Missbruk ofta i kombination med dåligt psykiskt mående (sk samsjuklighet) är företrädesvis den målgruppen som vi arbetar med och där vår kompetens är gedigen och möjligheten att nå resultat störst.