OM

„Sträva inte efter att bli en framgångsrik person. Sträva efter att bli en värdefull person“ Albert Einstein

Stiftelsen Fyrljuset

– Familjehemsvård i ett Europeiskt sammanhang

Antal platser/boendeform

Vi bedriver i huvudsak förstärkt familjehemsvård med konsulentstöd. Stiftelsen har mellan 80 och 100 familjehem i hela landet (februari 2014). Fyrljuset har även tillgång till familjehem i andra länder i Europa, bl.a. i Estland.

Insats/vårdform

 • Förstärkt familjehemsvård med konsulentstöd
 • Eftervård och utslussning från familjehem och institution/HVB
 • Anpassade tilläggstjänster
 • Familjehem i andra länder i Europa

Kategorier

 • Barn- och ungdomsplaceringar
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Våldsutsatta kvinnor och barn
 • Där det finns ett skyddsbehov
 • Missbruks-/beroendeproblematik
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk/psykosocial problematik
 • Sexual- och relationsproblematik
 • Akut/jourplaceringar
 • Parplaceringar
 • Familjer

Upptagningsområde:

Hela landet

Främmande språk

Engelska, spanska, tyska. Vi anlitar tolk vid behov.

Pris

Beror på om ramavtal finns, eller inte. Beror även på vilka tilläggstjänster som önskas under familjehemsvården. Priser från ca 1400 kr/dygn – till ca 2500 kr/dygn.

Verksamhetsbeskrivning

Stiftelsen Fyrljuset bedriver vård- och omsorg utifrån individens förutsättningar och möjligheter i en lärande organisation med ett internationellt erfarenhetsutbyte.

Fyrljuset erbjuder f.n. konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Vi har familjehem i hela landet. Fyrljuset kan även erbjuda familjehemsvård i andra länder i Europa.

Målet för Fyrljuset är att uppträda och agera utifrån vår människosyn och vår värdegrund. Vi ser på alla individer som unika och värdefulla människor – alla människor har möjlighet och förmåga att förändra. Målen anpassas efter varje individs behov. Vi anpassar familjehemsvården efter krav från Socialstyrelsen och Kriminalvården, samt efter det eller de regelverk som föranlett placeringen.

Stiftelsen är en s.k. non-profit-verksamhet, som inte delar ut sitt överskott till ägare, utan som återinvesterar sitt överskott i verksamheten på olika sätt, bl.a. för att göra det möjligt att möta de kvalitetskrav som uppdragsgivare ställer. Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden.

Utslussning/Eftervård

Både utslussning och eftervård ingår i det vi erbjuder och sker i samråd med uppdragsgivare. Eftervård kan även erbjudas den som kommer från annan vård än Fyrljusets familjehemsvård, t.ex. från HVB eller familjehemsvård i annans regi. Utslussning kan på vissa håll i landet innehålla praktikplats/arbetsträning hos arbetsgivare samt en möjlighet att flytta till eget boende.

Tilläggstjänster

Fyrljuset erbjuder en rad tilläggstjänster:

 • umgängesuppdrag,
 • juridiskt stöd (rådgivning),
 • extern handledning/extern samtalsterapi,
 • avlastning för familjehemmen,
 • stöd till placerades barn och föräldrar m.fl.,
 • extern samtalskontakt för den placerade,
 • tillgång till utredningsresurser,
 • etc.

Tilläggstjänsterna sker i egen regi eller genom våra samarbetspartners.

Utvärdering / Uppföljning

Inledningsvis kommer vi att utvärdera vår verksamhet genom att ställa frågor till den placerade, familjehemmet och uppdragsgivaren efter placeringstiden. Frågor som besvaras anonymt och som därefter sammanställs och beaktas i kvalitetsutveckling av Fyrljusets verksamhet. Målet är att ansluta Fyrljuset till Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex under det närmsta året, och att genomföra en certifiering i enlighet med eQuass, ett europeiskt certifieringssystem för verksamheter som bedriver socialt arbete/social service.

-> www.epr.eu

Konsulter

Fyrljuset har ett samarbete med en leg. psykoterapeut/socionom i Stockholm som har lång erfarenhet av socialt arbete, bl.a. från socialförvaltning och Stockholms stads socialjour.  Denne är kognitiv psykoterapeut och anlitas av Fyrljuset för att bl.a. tillhandahålla samtalsterapi.

Stiftelsen Fyrljuset har ett samarbetsavtal med S:t Lukas Sverige. S:t Lukas är en rikstäckande organisation (47 orter) inom psykoterapeutisk verksamhet med samtals- och krisstöd, chefshandledning, organisations- och ledarskapsutveckling, utbildning m.m.

Samverkan

Fyrljuset samverkar med en verksamhet på Öland, Adato, för att kunna ge mer stöd och utbildning till familjehem i närområdet. Fyrljuset samarbetar även med ett företag i Örebroområdet, Muscari, som tillhandahåller stödboende, sysselsättning etc. efter bl.a. avslutad familjehemsvård för vuxna.

Kvalitetsarbete

Fyrljuset är medlemmar i Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, www.famna.org. Vi deltar bl.a. i det kvalitetsnätverk som Famna har.

Fyrljuset har även en referensgrupp som består av företrädare från olika sektorer. Referensgruppens roll är att bidra till att Fyrljuset har kvalitet i verksamheten.

Målet är även att under 2014 inleda arbetet med en certifiering i enlighet med eQuass, ett europeiskt certifieringssystem för verksamheter som bedriver socialt arbete/social service (www.epr.eu).

Mer om Fyrljusets värdegrund och arbetssätt hittar du under ”Mångfald och möjligheter”