Fyrljusets värdegrund och arbetssätt

Behovsanpassat stöd

Stiftelsen Fyrljuset är en lärande organisation som genom att nätverka samt använda och utveckla den kompetens som finns hos medarbetarna, tror på att göra skillnad.

Målet för Fyrljuset är att uppträda och agera utifrån vår människosyn och vår värdegrund. Något som funnits med i verksamheten alltsedan den startades 2001 i Tyskland. Vi ser på alla individer som unika och värdefulla människor – alla människor har möjlighet och förmåga att förändra.

Vi arbetar mål- och lösningsinriktat

Vår professionella profil utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt för att bland annat skapa en känsla av delaktighet och ett eget ansvar i det sammanhang där individen befinner sig. Med stöd av familjehemmet, och i den miljö som familjehemmet erbjuder, ges individen en möjlighet att arbeta med sig själv, sin förändring och den egna utvecklingen.

Samarbete

Familjehemmet och personalen i Fyrljuset utgör tillsammans ett team som arbetar för att uppnå de mål som uppdragsgivaren och även den placerade ställt upp. Vår professionella plattform bygger på nära och tät dialog, där engagemang, empati och relationer är viktiga inslag. Genom deltagande, interaktion och individens egen medverkan strävar vi efter att etablera en fungerande allians med den placerade i relation till uppsatta mål. En målsättning är även att tillvarata och bygga på det som fungerar. Vi strävar därmed även efter att ta tillvara på det eller de fungerande nätverk som den placerade har.

Vi följer upp det vi gör

Fyrljusets verksamhet utvärderas och följs inledningsvis upp genom ett frågeformulär till uppdragsgivare, familjehem och den placerade efter avslutad placering. Frågorna besvaras anonymt och svaren sammanställs med visst intervall och beaktas i kvalitetsutvecklingen av Fyrljusets verksamhet. Målet är att ansluta Fyrljuset till Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex under det närmaste året.